Bô Yin Râ
Stiftelsen i Sverige


Hem

Introduktion

"Om mina skrifter"

"Om mitt namn"

Biografi

Svenska böckerna
med kapitel

Böckerna med kom-
mentar av Bô Yin Râ

Originalskrifterna

Om Bô Yin Râ

Om livet efter döden och reinkarnation

Stiftelsens historia

 

Länkar

Adresser

Beställning

Kontakt

Nytt

KOMMENTARER

till mina andliga läroskrifter

och skrifter med anknytning till dem

 

Hela denna serie av andliga läroskrifter kan väl beskrivas med titeln på den sista boken, ”Hortus conclusus” (den slutna trädgården), därför att den liknar en ”trädgård” som ingen får tillträde till av ren nyfikenhet. Den är bara öppen för sådana sökande som visar att de är berättigade att komma in. Med detta betraktelsesätt ser jag

BOKEN OM DEN KONUNGSLIGA KONSTEN

som den ”heliga lund” som kan försätta den sökande i rätt själsstämning alldeles efter det att han passerat den öppna porten. Det är i en sådan stämning han måste möta allt det han senare kommer att uppleva för att det skall kunna upptas av hans själ. Det är klokt att först lugnt bara låta sig uppfyllas av de själsliga vibrationerna i den här boken och inte alltför snabbt försöka förstå dess symbolik, som naturligt kommer att uppenbara sig för den berättigade sökande när tiden är mogen.

Sedan följer – också kronologiskt efter tillkomsten – trilogin

BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN

BOKEN OM LIVET EFTER DETTA

BOKEN OM MÄNNISKAN

som den fördomsfrie utan svårighet själsligen kan ta till sig, vilket är nödvändigt, om den sökande i fortsättningen vill finna sig tillrätta på lärans alla vägar i ”trädgården”.

BOKEN OM LYCKAN

visar därnäst läsaren, att det sannerligen inte förväntas av honom att han skall avstå från jordisk lycka, utan att han rentav är förpliktad att tillkämpa sig den jordiska lycka som är inom räckhåll för honom.

I den därpå följande boken

VÄGEN TILL GUD

blir denna andliga väg förbi alla hinder klart och tydligt utstakad och karakteriserad, varefter sedan

BOKEN OM KÄRLEKEN

visar vilken hög, hemlighetsfull evig kraft det handlar om i såväl den andliga som i grunden också i den jordiska kärleken.

TRÖSTENS BOK

är skriven för människor, som behöver tröst men inte funnit någon verklig tröst, och som snarare misstror alla tröstande ord.

BOKEN OM SAMTALEN

låter läsaren ta del av mycket som varit betydelsefullt för mig i mitt andligt ledda jordiska liv och förmedlar samtidigt djupa inblickar i eviga områden.

I berättelsens form leder sedan en bok med titeln

HEMLIGHETEN

den sökande till så djupa insikter att han kan överblicka vida områden av gudomligt liv på jorden och av det dra de nödvändiga slutsatserna för sitt eget liv.      

JOHANNES VISDOM

heter den bok där jag visar vad jag känner till som oangripligt andligen säkerställt beträffande Jesu verkliga liv och död.

VÄGVISARE

kallas en bok bland läroskrifterna som i sig rymmer ett antal fristående uppsatser om ofta efterfrågade ämnen och även en liten samling lärodikter, som inte bör gå förlorade.

Det som jag har att säga om mina medmänniskors samhälleliga relationer här på jorden, utgående från det andliga sätt att se som det eviga givit mig, beskrivs i en bok, som jag kallat

FRIHETSSPÖKET

En annan bok, med titeln

MINA LÄRJUNGARS VÄG

tar upp det viktigaste som berör varje sökande som anser sig andligen vara en lärjunge till mina läroskrifter.

I boken

GOLGATAS MYSTERIUM

behandlas mycket olikartade ting, som den andligt sökande måste få klarhet i, om hans sökande inte skall leda honom på villovägar. Sin titel har den här boken efter sitt första kapitel. Men alla följande avsnitt har också på ett eller annat sätt en anknytning till mysteriet på Golgata och den som offrades där.

Boken

KULTMAGI OCH MYT

har skrivits för att öppna ögonen på alla fördomsfria sökande för den verkliga betydelsen av de värden som här, enligt titeln, visas upp.

TILLVARONS MENING

är ämnet för en betraktelse i en bok, som belyser frågor, som många pessimistiska människor ställer sig. Det gäller det till synes olösbara problemet att ge den jordemänskliga tillvaron en mening.

Boken

MERA LJUS

är en samling uppsatser, som tar upp de olika formerna av sökande efter andligt ljus som jordemänniskan har uppfunnit alltsedan de första människorna trädde fram här på jorden.

I boken

DET HÖGA MÅLET

behandlas ett antal uppgifter som måste lösas om det högsta av alla andliga mål skall kunna nås.

UPPSTÅNDELSE

heter en bok som också fått sitt namn efter det första kapitlet. Men även de följande avsnitten tar genomgående upp teman, som är betydelsefulla för varje sökande som från villfarelse och en atmosfär av förruttnelse vill komma till andlig ”uppståndelse”.

En särställning bland mina andliga läroskrifter intar en bok som är illustrerad med tjugo färgtryck efter mina andliga bilder, nämligen

VÄRLDAR

som leder in i ett område av den eviga andens struktur, vars speciella form inte skulle kunna uppfattas av själen utan hjälp av bilder – ja, som kategoriskt kräver denna gestaltning i färg och form, om människan skall befrias från de bojor som hon själv har smitt i sin jordiskt betingade föreställningsvärld och i vilka hennes föreställningar om det eviga har kedjats fast.

LOVSÅNG

har jag kallat en rad beskrivningar av upplevelser, som skildrar hur den andligt sökande med djup rörelse är på väg från att blott ana till att verkligen finna det som sökts i det eviga.

Att jag måste ägna det stora jordiska problemet

ÄKTENSKAPET

en egen bok kräver väl ingen speciell motivering. Ingen som läser den här boken kan gå förbi något av de teman som behandlas i den utan att bry sig om det.

Likaså var det självklart, att jag måste låta

BÖNEN

bli tema för en egen bok, vars böneformuleringar sedan måste göras tillgängliga separat i en liten skrift med titeln

SÅ SKALL NI BEDJA!

För att påvisa hur betydelsefull relationen till den eviga andens struktur är för all yttre utformning av ens liv och för all formbildning, har jag författat den lilla skriften

ANDE OCH FORM

Det lilla häftet

GNISTOR

och tillhörande lilla följeskrift

MANTRA PRAXIS

har kommit till för att ge den sökande en rad ordbildningar, som genom sin inverkan på varje själ som öppnar sig för dem gång på gång har visat, att den andliga kraften hos vissa ljudbildningar, som den fornindiska visheten upptäckte, inte alls bara är kopplad till sanskrit.

LIVETS ORD

måste jag av inre nödvändighet kalla en liten skrift, som intar en särställning bland mina andliga läroskrifter, i lika hög grad som – fast i en annan bemärkelse – ”Världar”. Här riktas högtidliga ord från Gud i egenskap av evigt liv, till själen, som till slut svarar med ett jublande ”löfte”.

Sedan följer tre små volymer lärodikter – mestadels i obunden form

ÖVER VARDAGEN

EVIG VERKLIGHET

och

LIV I LJUSET

som utan tvivel för mycket på tal, som skulle ha fyllt voluminösa band i en prosagestaltning.

Då man under årtionden skickat otaliga brev till mig, som jag också, så länge det var fysiskt möjligt, mestadels besvarade, såg jag mig till slut – när jag blev tvungen att avstå från all korrespondens med mina läsare – föranlåten att erbjuda en ”summa” av denna tidigare brevväxling i boken

BREV MED SVAR PÅ MÅNGA FRÅGOR

i vilken jag också lade till många upplysande versrader där det var lämpligt för helheten.

Sist skrev jag boken som avslutar mina andliga läroskrifter

HORTUS CONCLUSUS

med en titel som också kan gälla för hela verket. Bokens innehåll ger svar på många frågor, som det inte funnits någon anledning att behandla i de föregående böckerna i verket.

Mitt andliga verk var fullbordat med den avslutande sista boken som ingår i det.

I och med det kunde verket diskuteras offentligt. Då blev det möjligt att utarbeta ”ledningar” till det genom skrifter, som å sin sida kunde utgå från att det avslutade verket var känt.

Eftersom jag under ett långt liv yrkesmässigt varit väl förtrogen med bildkonstens praxis, skrev jag redan för flera år sedan i en bok som gavs ut vid sidan av de andliga läroskrifterna,

KONSTENS RIKE

om mycket, som jag ansåg vara värt att dryfta på bildkonstens område. Det behöver väl knappast påpekas, att jag här på många ställen också kunde tala utifrån min rent andliga insikt.

Ingenting låg sedan närmare till hands än att jag en dag också gav några allmänna upplysningar om mitt liv som målare, något som faktiskt fordrades på grund av utgivningen av mina andliga bilder och den av Franz Hanfstaengl i München i väggstorlek publicerade Jesus-bilden, som skall ses som ett ”porträtt”. Därför har, även det vid sidan av läroskrifterna, det lilla bandet

FRÅN MIN ATELJÉ

tillkommit, som också mycket utförligt befattar sig med tillblivelsen av de andliga bilderna och tillkomsten av bilden av Jesus, som bara var möjlig genom mina egna speciella förutsättningar.

Utan min medverkan, önskan eller vilja har jag också under mitt liv objektivt lärt känna många ockulta företeelser, och jag beslöt mig därför till slut att besvara de otaliga frågor jag fick, varigenom – åter vid sidan av läroskrifterna – det lilla bandet

OCKULTA GÅTOR

tillkom.

Däremot har den lilla försvarsskriften

I EGEN SAK

till vilken jag av goda skäl lät bifoga mitt porträtt, bara den omständigheten att tacka för sin tillkomst, att mer och mer otillbörligt skvaller om mig kommit i omlopp från oansvarigt och nästan ofattbart håll.

Det gav sig osökt att till den här serien även tillfoga de nya skrifter, som har de existerande läroskrifterna som utgångspunkt. Så utkom först

KODICILL TILL MINA ANDLIGA LÄROSKRIFTER

som har sin kuriala titel – som är välbekant för mig från ett annat sammanhang i min barndom – på grund av sitt innehåll, som mycket nära ansluter sig till läroskrifterna – som ett kodicill (tillägg) till ett testamente.

Strax därefter följde det lilla bandet

RANDANTECKNINGAR

som en serie i obunden form avfattade randanmärkningar till många upplysningar som jag givit tidigare. De inramas av klargörande för- och slutord på prosa.

Att jag i den tid vi nu har ser mig tvungen att offentliggöra den lilla skriften

OM GUDLÖSHETEN

behöver inte någon speciell motivering när väl innehållet i bandet kommit till läsarens kännedom.

 

Mars 1939

Bô Yin Râ    J. Schneiderfranken

 

*


Boken om Den Konungsliga Konsten

Boken om
den levande Guden

Boken om
Livet efter detta

Boken om Lyckan

Vägen till Gud

Boken om Kärleken

Hemligheten

Bönen

Livets Ord

Mera Ljus

Golgatas Mysterium

Lovsång

Tröstens bok

Tillvarons mening

Kultmagi och Myt

Johannes Visdom

Det Höga Målet

Världar